Hem
Kontakt

 

Det här är projekt ALPIN

Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare, ALPIN

Bakgrunden till materialet är att det finns en belagd förekomst av ohälsa som relaterar till inomhusmiljön i bostäder. Besvären är ofta kopplade till fukt- och mögelskador i byggnader. Hos barn och unga har man framförallt studerat samband mellan fukt och mögelproblem inomhus och effekter på nedre luftvägarna, såsom långdragen hosta och astmasymptom. Små barn som bor i fuktskadade bostäder har visat sig ha en ökad risk för ospecifika nedre luftvägssymptom och astma. Dessa besvär är vanligare bland barn som bor i flerbostadshus, särskilt de som är byggda under det så kallade miljonprogrammets dagar, d.v.s. hus som byggdes under byggboomen under 60- och 70 talen.

Alpinmaterialets huvudsakliga mål är att skapa en dialog om generella samband mellan boende och hälsa för nyanlända invandrare. 

Produktion och testning av materialet  har skett genom medverkan av medicinsk och annan expertis och i samverkan med representanter för målgruppen. Materialet bedömdes av målgruppen och revideras utifrån framkomna synpunkter. Vår strävan är att detta material ska ingå i framtida rutiner för kommuners mottagande av nyanlända invandrare.

 Alpin via Va Med!

I samarbete med Va Med!-projekten har ALPIN anammat Va Med!-metoden. En metod som via text, bild och film bygger på ett aktivt deltagande mellan läraren och den nyanlända invandraren i form av dialog och reflektion. Materialet kommer att ha fokus på viktiga frågor kring temat ”Jag och min bostad” och på ett pedagogiskt sätt arbeta med frågorna inom ramen för projekt ALPIN.

 

Ett dialogmaterial som berör frågor kring temat:

· Frisk luft och hälsa

· Skadliga partiklar i din hemmiljö

· Städning påverkar hela boendet och hälsan

· Att tänka på i olika rum i bostaden

· Hur motverkar man fukt och mögel

 Materialet är indelat enligt följande:

· Texthäfte i fem kapitel med bilder och repliker

· En övergripande introduktionsfilm

· Bildmaterial för pedagogiskt arbete med målgruppen

· Filmmaterial för utveckling av metoden för dialog och reflektion

  med korta stillbildsfilmer och diskussionsfilmer

· Handledning för allt material